Dřevěné vazníky,Dřevěné panely,Dřevěné krovy,Dřevěné konstrukce

Ukázka z praxe: Průběh realizace projektu s KASPER CZ ve skutečnosti.

Již odedávna je mezi lidmi uznávaná řemeslná zručnost při zpracování dřeva. V naší historii byli dřevaři a tesaři právě ti, kteří tvořili nástroje pro práci, obdělávání půdy, nádobí a předměty na vaření, povozy, dětské hračky a ozdobné předměty, stavěli i domy a celá města.

Moderní doba a technologie vytlačila většinu řemeslníků do jiných oblastí, ale práce se dřevem má stále své mistry oboru.

I dnes najdete několik tesařů, kteří dobře sestaví krov jen s motorovou pilou a několika dělníky. Jsou to doslova umělecká díla.

V dnešní rychlé době však nejde tento přístup používat plošně. Kvalitní a spolehlivý krov vyžaduje znalce zpracování dřeva, kteří využívají moderní technologie výroby.

 

Umělecké dílo na objednávku

Pro stavitele je lepší se obrátit na dodavatele, který dokáže takové umělecké dílo nejen postavit s pomocí nových technologií a zařízení, ale zajistit i veškerou projektovou dokumentaci a to vše v pevně daném čase.

Spolupráce stavitele a dodavatele krovu začíná vyjasněním si vzájemných požadavků. Ze strany stavitele to znamená upřesnit druh krovu, zda to má být konstrukce příhradových vazníků se styčníkovými deskami nebo klasicky vázaná střešní konstrukce, jaký má být tvar a rozměr střechy, zda bude podstřešní prostor využívaný či nikoliv. Samozřejmě svojí roli hraje i způsob zateplení konstrukce a materiál střešní krytiny. Pokud některé prvky dřevěné konstrukce mají zůstat pohledové nebo jako samostatně stojící sloupy, je důležité to zohlednit v přípravné fázi projektu.

Tyto informace, společně s půdorysem střechy a nadzemního podlaží, příčným řezem domu, jsou základem pro přípravu cenové nabídky.

 

Obrázek č.1: První cenová nabídka

Obrázek č.2: Ukázka půdorysu střechy - valba

Technická příprava a modelace konstrukce

Pracovník technické přípravy výroby vymodeluje v softwaru konstrukci krovu, provede předběžný statický návrh prvků konstrukce, připraví kalkulaci nosných prvků a montážního a spojovacího materiálu.

Obchodník dále dokument doplní o kalkulace dopravy a montáže a následně se stavitelem řeší všechny úpravy. Společně ladí detaily nabídky, hledají případná alternativní technická řešení, úpravy projektové dokumentace, rozsah dodávek a předpokládaný termín realizace. Zákazník má tedy k sobě jednoho zodpovědného pracovníka, se kterým komplexně řeší svojí poptávku.

A pokud dojde ke vzájemné shodě o rozsahu, ceně a termínu plnění, zapíše obchodník zakázku do výrobního plánu v informačním systému společnosti. 

Stavitel s obchodníkem projdou platné podklady pro realizaci. To znamená, že se připravená projektová dokumentace zkontroluje se skutečným stavem stavby. Zda jsou všechny příčky realizovány, jak je veden komín, samostatně stojící sloupy, jaká je skutečná velikost a tloušťka obvodového zdiva a podobně.

 

Obrázek č. 3: Podklady pro realizaci

 

Ve výrobní a montážní dokumentaci uvidíte svůj celý krov jako na dlani

Po uzavření obchodní smlouvy přechází dokumenty opět do rukou pracovníka technické přípravy, který vypracuje výrobní a montážní dokumentaci zakázky. Do detailů se specifikují všechny druhy prvků pro výrobu konstrukce na strojích, druh a způsob impregnace dřeva, potřebný montážní a spojovací materiál, požadavky na dopravu a typy zvedacích prostředků. Po opětovném odsouhlasení realizační dokumentace se zákazníkem a splnění smluvních podmínek se zakázka předá do vlastní výroby.

Kontrolních kroků je v této přípravné fázi několik, protože obzvláště v našem případě platí:“Dvakrát měř a jednou řež“.

 

Obrázek č.4: Ukázka technické specifikace přípravy zakázky

 

Obrázek č.5: Finální cenová nabídka k odsouhlasení zákazníkem

 

Vlastní výroba krovu již za 5 hodin

V CNC dřevoobráběcím centru se vyrobí dílčí prvky konstrukce, zkompletují se do jednoho celku a připraví se pro nakládku. Podle montážní dokumentace se také do nakládky přidá spojovací a montážní materiál. Se zákazníkem se sjedná termín naložení a odvozu materiálu na staveniště.

 

Obrázek č.6: Přehled vyráběných vazníků pro zákazníka

 

Pro to, aby byl dodržen termín montáže krovu, je nutné mít stavbu správně připravenou. Před návozem prvků na stavbu je tedy nutné nejdříve staveniště zkontrolovat. Míra stavební připravenosti je zohledňována podle toho, zda jsou dokončené stavební konstrukce pro uložení a kotvení nosných prvků krovu a zda jsou připravené skladové a manipulační plochy pro vlastní montáž.

 

Montáž raz dva

Pokud jsou všechny podmínky splněny, předá technik montáže staveniště pracovníkům montážní čety. Projde s nimi montážní dokumentaci a dovyjasní případné podrobnosti. Součástí dokumentace je technická zpráva, půdorys, řezy a poloha střešních vazníků, výkresy detailů a tvarů prvků.

V průběhu prací také pořizuje fotodokumentaci o průběhu zakázky.Technik následně  přebírá smontovanou konstrukci od čety a kontroluje její soulad s předanou dokumentací. Zaměřuje se především na to, jak jsou ukotvené vazníky, zda byly dodrženy rozměry a tvary konstrukce, jaká je stabilita nebo-li zavětrování a jaká je celková kvalita provedeného díla. Jeho pozornosti neunikne ani to, zda bylo staveniště po montáži uklizeno a odpad zlikvidován.

 

Obrázek č.7: Montážní dokumentace

Závěrečné předání konstrukce zákazníkovi je již pro technika montáže příslovečnou třešničkou na dortu. Všechny procesy a jednotlivé pracovní kroky jsou detailně popsány a vedeny napříč celou firmou tak, aby se minimalizovala chybovost a zákazník byl spokojen.

Jediné, co není v procesech pevně určeno je to, kdo připevní „májku“ na dokončený krov. I v tomto bodě záleží na přání zákazníka, zda si chce příslovečný poslední hřebík zatlouct sám nebo to nechá na technicích firmy Kasper CZ.

Autor: Ing. Ivana Duchoňová

Nevíte si rady?

Kontaktujte zákaznickou linku

Jsme tu pro vás od pondělí do pátku vždy od 8 do 18 hodin.

Telefon +420 499 827 300
Email podpora@kaspercz.cz

Jsme tu pro vás ...

... a vždy najdeme společné řešení